Algemene voorwaarden

Abonnement VBM Businessclub

Voorwaarden van het abonnement en deelname aan evenementen

1. Abonnement

1.1 Het abonnement van de VBM is gekoppeld aan een bedrijf of individu en is niet overdraagbaar.

1.2 Voor het abonnement komen ondernemers, ondernemende instellingen en ondernemende mensen in aanmerking.

2. Contributie

2.1 De VBM is een onafhankelijk netwerk en niet afhankelijk van subsidies en/of gerelateerd aan een (semi) overheidsinstelling. De kosten van de VBM worden gefinancierd vanuit de abonnementsgelden van aangesloten partijen en vanuit eventuele additionele sponsorgelden.

2.2 Voor het abonnement ontvangt de abonnee jaarlijks een factuur in Euro’s met apart gespecificeerd de B.T.W. van de VBM. Betaling van het abonnement dient plaats te vinden via automatische incasso of binnen twee weken na ontvangst van de factuur.

2.3 Bij opzegging tijdens, of gedurende, het abonnementsjaar vindt geen gehele of gedeeltelijke restitutie van betaalde abonnementsgelden plaats.

3. Evenementen

3.1 De evenementen zijn toegankelijk voor abonnees en/of introducés middels aanmelding op de website of op uitnodiging. Introducés betalen meer dan leden voor dezelfde bijeenkomst. Abonnees hebben te allen tijde voorrang op deelname aan een evenement op introducés.

3.2 Indien er sprake is van een beperkte inschrijving, dan behoudt de VBM Businessclub zich het recht voor om zonder vergoeding het evenement te annuleren.

3.3 De VBM behoudt zich het recht voor om toegang aan een persoon, of personen, aan een evenement te ontzeggen. Dit ter beoordeling van het bestuur van de VBM.

3.4 In geval van no-show heeft de VBM het recht om de gemaakte kosten in rekening te brengen.

3.5 De VBM behoudt zicht het recht voor om van bovenstaande voorwaarden af te wijken. In geval van afwijkende voorwaarden zullen deze voorwaarden bij het desbetreffende evenement separaat benoemd worden.

3.6 Niet-leden kunnen tweemaal komen kennismaken. De bijdrage in de kosten is meer dan de bijdrage die van leden wordt gevraagd voor dezelfde bijeenkomst.

4. Vertrouwelijkheid en aansprakelijkheid

4.1 Alle informatie die door VBM Businessclub en partijen die betrokken zijn bij de organisatie van een evenement worden ontvangen tijdens bijeenkomsten, zal met de grootste wederzijdse vertrouwelijkheid worden behandeld en mag alleen aan derden worden overhandigd na voorafgaande goedkeuring door de partij die de informatie heeft verschaft (de “bron”). De VBM aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het al dan niet delen van deze informatie.

4.2 De VBM is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de door, of aan, deelnemers tijdens evenementen verstrekte of beschikbaar gestelde informatie.

4.3 De VBM is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor acties of aanbiedingen die via de VBM zijn aangeboden door derden.

4.4 De VBM is niet aansprakelijk voor letsel, vermissing of ontvreemding van zaken tijdens een VBM evenement.

5. Opzegging en beëindiging

5.1 Het abonnement wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en is jaarlijks tegen het einde van het kalenderjaar opzegbaar. Opzegging van het abonnement kan alleen schriftelijk tegen het einde van een abonnementsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Een abonnementsjaar gaat in per datum van inschrijving, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

5.2 Daarnaast kan het abonnement, zonder verdere ingebrekestelling, worden beëindigd door het bestuur van VBM in de navolgende gevallen:

  • Abonnee komt, na reclamatie, de regels en afspraken zoals vastgelegd in de voorwaarden van het abonnement, niet na of gedraagt zich op een wijze die niet betamelijk is in het maatschappelijk verkeer;
  • Abonnee blijft gedurende een periode van drie maanden in gebreke de jaarlijkse vergoeding te voldoen;
  • Bij faillissement of surseance van betaling van abonnee.

6. Toepasselijk recht

6.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

6.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te ‘s Gravenhage.